Peer Review

Încă de la înființarea Editurii Universitaria – de mai bine de 28 ani –, conform Regulamentului de funcționare a editurii, semnarea unui contract de editare cu autorul/autorii unei lucrări este condiționată de cele două referate științifice favorabile, întocmite de referenții editurii sau de personalități desemnate de aceasta din urmă (conferențiari, profesori sau cercetatori științifici (de la gradul II în sus).

În aceste condiții, autorii sunt deja informați că pot propune o carte spre editare Editurii Universitaria, doar dacă lucrarea se încadrează în anumite standarde.

Un rol important în atragerea manuscriselor spre publicare îl are Consiliul științific al editurii, format din specialiști recunoscuți în domeniul lor de competență, cadre didactice-conducători de doctorat. Aceștia recomandă editurii spre publicare, în colecția Studia doctoralia, tezele de doctorat care au obținut calificativul foarte bine în urma susținerii publice.

Pe lânga propunerile venite din partea Consiliului științific, orice autor, cercetător, doctorand, cadru didactic din țară sau străinătate, poate transmite, pe e-mailul editurii, manuscrisul spre evaluare și publicare.

Directorul editurii, primește manuscrisul lucrării, pe adresa de e-mail a editurii, în format editabil (de preferat word 2010), o trimite către redactorul de specialitate (editura are 5 persoane care au absolvit cursul de redactor)  pentru a verifica respectarea condițiilor minimale de publicare a unei lucrări științifice:
-          lucrarea se încadrează în tematica şi domeniile ştiinţifice ale editurii;
-          tema abordată este de actualitate;
-          lucrarea are un caracter științific;
-          structură lucrării este coerentă;
-          citarea se realizează corect, atât în text cât și în bibliografia finală;
-          sursele bibliografice în domeniu sunt de strictă actualitate.

Manuscrisul verificat este trimis către doi referenți științifici în domeniul lucrării propuse spre publicare, care evaluează independent calitatea științifică a lucrării. Referenții fac parte din Comisia de Referenți ai Editurii sau pot fi desemnați de aceștia din urmă să participe la procesul de peer review.

Referenții au la dispoziție o lună de zile pentru a studia conținutul și a face observațiile pe care le consideră necesare în vederea clarificării și precizării unor aspecte tratate de autori, în vederea ameliorării lucrărilor.

Evaluarea lucrărilor se face prin prisma urmatoarelor criterii științifice:
-       relevanţa lucrării pentru domeniul ştiinţific/artistic (relevanța studiului asupra activității de cercetare din mediul academic; impactul asupra domeniilor în care se încadrează lucrarea);

-      structura lucrării (unitară, coerentă, relevanţa titlului lucrării, în raport cu conţinutul acesteia);

-      conţinutul lucrării (fundamentarea științifică a conținutului lucrării; maniera de realizare a modelelor de analiză; noutatea temei propuse, claritatea, concizia şi organizarea raţională a       aspectelor teoretice/practice prezentate);

-       citarea surselor (relevanța surselor bibliografice; respectarea normelor de indicare a surselor bibliografice şi webografice în vigoare);

-       criterii de tehnoredactare şi estetice (respectarea normelor în vigoare, specifice limbii în care este redactată lucrarea, acurateţea figurilor, graficelor);

Nu în ultimul rând, referenții iau în considerare în analiza lucrării și aspectele referitoare la respectarea eticii și integrității academice.

Referenții verifică și ameliorează calitatea manuscriselor, diseminând informație științifică corectă și valoroasă (se previne astfel publicarea de materiale slabe; este ameliorată calitatea manuscrisului – prezentarea datelor, figurilor, stilul etc., oferind o critică constructivă pentru autor).
Referenții științifici care au citit și analizat lucrările propuse spre publicare vor întocmi câte un referat în care vor oferi informații esențiale despre lucrările recenzate, prezentând descrieri argumentative, obiectivul de cercetare al autorului și citate sugestive din text.
Rezultatul recenzării
Lucrarea poate fi:
-          acceptată la publicare;
-          acceptată la publicare, dar cu modificări;
-          respinsă.

Dacă ambii referenți consideră că lucrarea nu întrunește calitățile necesare pentru publicare, aceasta este respinsă. Dacă unul dintre referenți consideră că lucrarea poate fi publicată cu modificări, iar celălalt evaluator o respinge, atunci se face apel la a treia opinie, respectiv la alt referent, care decide dacă lucrarea poate fi publicată cu modificările sugerate.

Redactorul transmite către autorul lucrării recomandările referenților.
În decurs de trei săptămâni, autorul trebuie să-și revizuiască lucrarea și să răspundă la recomandările, modificările, observațiile și sugestiile referenților.

În cazul în care autorul nu este de acord, cu recomandările făcute, lucrarea este respinsă.  
Un autor poate încheia un contract cu Editura Universitaria doar în momentul în care referenții predau cele două referate științifice favorabile, deci după ce a luat în considerare toate recomandările referenților științifici.

Pe toată perioada desfășurării procesului de recenzare, sunt anonimizați și autorul/autorii și referenții științifici.
Pentru motivarea persoanelor implicate în procesul de peer review, numele referenților științifici care recomandă lucrarea spre publicare vor fi menționate pe pagina a patra a lucrării.

Prin semnarea contractului de editare, autorul garantează Editurii Universitaria că lucrarea este originală, că este îndreptățit să încheie contractul și că editarea și comercializarea lucrării nu vor prilejui în nici un fel o violare a altor drepturi de autor (copyright), că nimic legat de editarea și/sau comercializarea lucrării nu poate da naștere unei urmăriri penale sau acțiuni civile.