Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii

Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii

25.00 RON

Lucrarea de faţǎ este o continuare a încercǎrii noastre de abordare teoreticǎ, dar şi practic-aplicativǎ a problematicii actuale a pedagogiei, în calitatea ei de ştiinţǎ a educaţiei. Prima parte a acestui demers a avut drept subiecte de analizǎ Fundamentele pedagogiei şi Teoria şi metodologia curriculumului celelalte douǎ module, subdomenii, Teoria şi metodologia instruirii, respectiv Teoria şi metodologia evaluǎrii fǎcând obiectul de studiu al prezentei lucrǎri.
Conturarea, ca subramuri distincte, atât a teoriei şi metodologiei instruirii, cât şi a cele referitoare la evaluare subliniazǎ importanţa pe care o au aceste activitǎţi instructiv-educative. Pe de altǎ parte, însǎ, se impune necesitatea corelǎrii acestora, într-o abordare unitarǎ, sinteticǎ, întrucât procesul instructiv-educativ nu este vǎzut în succesiunea activitǎţilor fundamentale, ci în simultaneitatea acestora. Acesta este şi motivul pentru care temele corespunzǎtoare celor douǎ module sunt intercalate şi nu tratate distinct.
Lucrarea este structuratǎ pe nouǎ capitole, fiecare având o problematicǎ distinctǎ, dar, în acelaşi timp, corelatǎ cu problematica celorlalte capitole: aspectele generale privind problematica didacticii, ca ştiinţǎ pedagogicǎ fundamentalǎ (capitolul 1); analiza detaliatǎ a procesului de învǎţǎmânt, în calitate de obiect de studiu al didacticii (capitolul 2); normativitatea instruirii (capitolul 3); problematica strategiilor de instruire, acestea reprezentând acel „cum” procedural, care, de cele mai multe ori este piatra de încercare pentru fiecare profesor (capitolul 4); analiza, apoi, distinctǎ, a fiecǎrei componentǎ a strategiei de instruire, respectiv metodele(capitolul 5), mijloacele (capitolul 6) şi formele de organizare a activitǎţii (capitolul 7). În capitolul 8, am abordat problematica evaluǎrii şcolare, ultimul capitol (capitolul 9) fiind destinat proiectǎrii didactice. Acest parcurs teoretico-aplicativ este susţinut de o bibliografie generalǎ, rerpezentativǎ pentru temele abordate şi de anexe, care reprezintǎ instrumente de lucru şi modele de lucrǎri aplicative care pot fi elaborate în cadrul activitǎţilor practice.
Caracterul unitar al lucrǎrii este asigurat şi de structura, aproape algoritmicǎ a fiecǎrui capitol: partea teoreticǎ este urmatǎ de aplicaţii şi teme de reflecţie şi de recomandǎri bibliografice, iar la sfârşitul câtorva dintre capitole şi de organizatori grafici, respectiv scheme cognitive ale principalelor concepte.
Majoritatea temelor sunt prezentate şi din perspectiva unor teorii şi paradigme mai recente în domeniul instruirii (aşa cum este paradigma constructivistǎ) şi nu doar din perspectiva celor clasice, tradiţionale, în încercarea de a reduce decalajul care existǎ, de cele mai multe ori, între teoria şi practica instructivǎ.
Lucrarea se adreseazǎ, în primul rând, studenţilor – viitori profesori, de la toate facultǎţile şi specializǎrile, care urmeazǎ programul privind certificarea competenţelor pentru profesia didacticǎ, dar şi profesorilor practicieni şi specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi tuturor celor interesaţi de problemele pe care le ridicǎ educaţia şi instruirea, în prezent.